Esegesi del primo racconto della creazione Gen 1,1-2,4a – (Quinto giorno – Dio crea i mostri marini e gli insetti?)

2 Marzo 2022

TESTO EBRAICO E TRASLITTERAZIONE:

וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים יִשְׁרְצ֣וּ הַמַּ֔יִם שֶׁ֖רֶץ נֶ֣פֶשׁ חַיָּ֑ה וְעֹוף֙ יְעֹופֵ֣ף עַל־הָאָ֔רֶץ עַל־פְּנֵ֖י רְקִ֥יעַ הַשָּׁמָֽיִם׃ – wayyo’mer ‘Elohìm yishretsù hammàyim shèrets nèfesh chayyàh we’of ye’ofèf ‘al-ha’àrets ‘al-penè reqì’a hashamàyim

וַיִּבְרָ֣א אֱלֹהִ֔ים אֶת־הַתַּנִּינִ֖ם הַגְּדֹלִ֑ים וְאֵ֣ת כָּל־נֶ֣פֶשׁ הַֽחַיָּ֣ה׀ הָֽרֹמֶ֡שֶׂת אֲשֶׁר֩ שָׁרְצ֨וּ הַמַּ֜יִם לְמִֽינֵהֶ֗ם וְאֵ֨ת כָּל־עֹ֤וף כָּנָף֙ לְמִינֵ֔הוּ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֹֽוב׃ – wayyivrà’ ‘Elohìm ‘et-hattaninìm haggedolìm we’et kol-nèfesh hachayyaàh haromèset ‘asher sharetsù hammàyim leminehèm we’et kol-‘of kanàf leminèhu wayyàr’ ‘Elohìm ki tov

וַיְבָ֧רֶךְ אֹתָ֛ם אֱלֹהִ֖ים לֵאמֹ֑ר פְּר֣וּ וּרְב֗וּ וּמִלְא֤וּ אֶת־הַמַּ֨יִם֙ בַּיַּמִּ֔ים וְהָעֹ֖וף יִ֥רֶב בָּאָֽרֶץ׃ – wayvarek ‘otam ‘Elohim le’mor perù urevù umile’ù ‘et-hammàyim bayammìm weha’òf yèrev ba’àrets

וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר יֹ֥ום חֲמִישִֽׁי׃ פ – wayhì-‘èrev wayhì-vòqer yom chamishì

וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים תֹּוצֵ֨א הָאָ֜רֶץ נֶ֤פֶשׁ חַיָּה֙ לְמִינָ֔הּ בְּהֵמָ֥ה וָרֶ֛מֶשׂ וְחַֽיְתֹו־אֶ֖רֶץ לְמִינָ֑הּ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ – wayyò’mer ‘Elohim totse’ ha’àrets nèfesh chayyàh leminèhu behemàh werèmes wechayto-‘èrets leminàh wayhì-ken

וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִים֩ אֶת־חַיַּ֨ת הָאָ֜רֶץ לְמִינָ֗הּ וְאֶת־הַבְּהֵמָה֙ לְמִינָ֔הּ וְאֵ֛ת כָּל־רֶ֥מֶשׂ הָֽאֲדָמָ֖ה לְמִינֵ֑הוּ וַיַּ֥רְא אֱלֹהִ֖ים כִּי־טֹֽוב׃ – wayyà’as ‘Elohim ‘et-chayyat ha’àrets leminàh we’et-habbehemàh leminàh we’et kol-rèmes ha’adamàh leminàh wayyar’ ‘Elohim ki-tov

TRADUZIONE:

Dio disse: «Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo». Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse: «Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari; gli uccelli si moltiplichino sulla terra». E fu sera e fu mattina: quinto giorno.
Dio disse: «La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili e bestie selvatiche secondo la loro specie». E così avvenne: Dio fece le bestie selvatiche secondo la loro specie e il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona.

Genesi 1,20-25

Gli autori del brano

Così come nella creazione delle piante (vv. 11-13), il ritornello costante di questi versetti è secondo la loro specie. Si tratta di un ulteriore indicazione di uno dei principali interessi da parte degli autori di questo capitolo.

Vissuti intorno al VI secolo ed appartenenti all’ormai potente ed influente classe sacerdotale che organizzò la propria egemonia culturale intorno al tempio, al culto e al calendario, essi amavano ordinare, classificare e suddividere.

Lo abbiamo già visto nei primi quattro giorni della creazione, quando Dio separò la luce dalle tenebre, la terra dalle acque e il giorno dalla notte (vv. 1-10).

Separare, distinguere, classificare, presuppongono una situazione caotica, com’era quella della società giudaica all’indomani del ritorno dall’esilio in Babilonia. Il recupero dell’identità perduta esige necessariamente una separazione da ciò che è estraneo ai principi assunti a punti di riferimento fondamentali.

Se questi versetti sono letti in modo superficiale e forse anche pregiudiziale appare strano che Dio crei, oltre ai pesci, anche i mostri marini (in Ebr. תַּנִּינִ֖ם tanninim).

Dio crea i mostri marini!

Occorre invece situare il racconto nell’orbita culturale e religiosa in cui gravitarono i suoi autori. Nel racconto babilonese che narra la creazione del mondo – Enuma Elish – le acque erano abitate da Tiamat, il mostro marino che Marduk, il Re degli dei, sconfisse.

Egli poi creò il cielo e la terra con i pezzi del cadavere smembrato. Il nome tiamat è forse echeggiato nel nome ebraico tehom che compare nel secondo versetto e che solitamente viene tradotto con abisso.

Un abisso che è abitato da mostri marini e che comunque è la cifra del caos che gli autori della Genesi, a differenza degli antichi autori orientali, descrivono in modo assai più astratto. Tuttavia, anche nella Bibbia si parla spesso di mostri marini. Per esempio il Leviathan, di cui si parla nella letteratura sapienziale, soprattutto nel libro di Giobbe (Capp. 40 ss.).

Benedizione di uomini e animali e …insetti?

Sia gli uccelli, che i pesci e gli animali terrestri vengono descritti come esseri viventi, ossia come nefesh chayyah. Questa espressione verrà usata anche per l’uomo. Anch’egli è un essere vivente ed anch’egli, come gli uccelli e i pesci sono benedetti da Dio.

Apparentemente invece gli animali non ricevono alcuna benedizione particolare. Infatti, al versetto 25 si dice semplicemente: E Dio vide che era cosa buona. La benedizione degli animali terrestri giunge però più avanti, insieme all’uomo che viene creato il sesto giorno (v. 31).

Anzi, si dice che gli animali – come l’uomo – sono cosa molto buona. Gli animali terrestri, godono perciò di uno status diverso e in certo senso privilegiato rispetto agli esseri viventi. 

Gli animali sono classificati in tre categorie: animali domestici (il “bestiame”), i rettili  e le bestie selvatiche. Tra i rettili (in Ebr. rèmes רֶ֛מֶשׂ) vanno forse annoverati anche gli insetti che strisciano sulla terra e non solo i serpenti.

Infatti, il verbo ramas significa strisciare sulla terra ed in tal senso più generico esso ricorre al versetto trenta: gli esseri che strisciano sulla terra. Tuttavia non è possibile estrapolare concetti della moderna zoologia da testi antichi ed appartenenti ad una cultura assai più semplice della nostra e tuttavia assai attenta a individuare specie e categorie (per. es. Lev 20).

Simone Venturini

Simone Venturini

Simone Venturini, nato a Fano, Biblista e Professore di Ebraico e Studi biblici è da sempre in prima linea nel settore della divulgazione e della formazione. Vive a Roma insieme alla sua famiglia ed ha ricoperto ruoli importanti nelle più prestigiose università e istituzioni pontificie di Roma. La sua mission è quella di dare alla gente gli strumenti indispensabili per approfondire la Bibbia e capire il senso della vita e della storia.

il nome

CORSO DI EBRAICO ANTICO

Se vuoi verificare il significato originale della Bibbia, per capire meglio cosa accade nel mondo e uscire dall’ansia della precarietà, di una vita senza radici, il video corso di ebraico antico è ciò che fa per te!

CORSO BIBLICO

Pensi che la Bibbia sia un libro che parli solo del passato? Credi che la Bibbia non abbia nulla a che fare con la tua vita, oggi? Scopri il corso che ti farà cambiare idea e crollare tanti luoghi comuni

Articoli correlati

Tra cielo e terra: Genesi 1-11

Tra cielo e terra: Genesi 1-11

Gli autori biblici non perdevano mai di vista il mondo divino, anche mentre osservavano con sagacia il loro mondo, interpretandolo con immaginazione e abilità letteraria. Gli esseri spirituali del cielo erano di particolare importanza, poiché gli abitanti della terra...

Creazione dal nulla?

Creazione dal nulla?

TESTO EBRAICO: בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ׃ - bereshit bara' elohim 'et hashamayim we'et ha'arets וְהָאָ֗רֶץ הָיְתָ֥ה תֹ֨הוּ֙ וָבֹ֔הוּ וְחֹ֖שֶׁךְ עַל־פְּנֵ֣י תְהֹ֑ום וְר֣וּחַ אֱלֹהִ֔ים מְרַחֶ֖פֶת עַל־פְּנֵ֥י הַמָּֽיִם׃ - weha'arets...

La complessa simbologia delle stelle nella Bibbia

La complessa simbologia delle stelle nella Bibbia

In ebraico, la parola "stella" è כּוֹכָב (kokav), mentre in greco è ἀστήρ (astēr). Questi nomi evocano immediatamente l'immagine delle luminose sfere celesti che puntellano il cielo notturno. Tuttavia, la simbologia delle stelle nella Bibbia va ben oltre la loro mera...

Barà (בָּרָ֣א): creare dal nulla?

Barà (בָּרָ֣א): creare dal nulla?

La seconda parola della Bibbia ebraica è barà (בָּרָ֣א) che, normalmente e giustamente, viene tradotta con "creare": All'inizio del tempo, Dio creò ... non parlerò di "che cosa" creò, ma del significato di questo verbo ebraico. Il verbo può essere tradotto,...

SCOPRI I TESORI DELLA BIBBIA EBRAICA

CON I MIEI CORSI

CORSO DI EBRAICO ANTICO

Un corso unico, che ti consente di imparare l’ebraico in maniera basilare fin dal primo livello. Dalla Genesi, ai profeti, ti do le chiavi del tuo mondo interiore…

CORSO BIBLICO

Una vera e propria scuola di interpretazione biblica. Ogni testo viene studiato a più livelli, attualizzandolo e portandolo direttamente alla tua esperienza di vita.

biblepedia

La Bibbia come non te l’hanno mai spiegata

La Mesopotamia antica e la civiltà cananea

Nel momento di massimo splendore, l'impero di Sargon e dei suoi discendenti si estendeva dalla costa persiana a quella siriaca del Mediterraneo. Nondimeno l'impero crollò intorno al 2200 a.C. a causa di invasioni e conflitti interni. Tra le popolazioni che si...

COME POSSO AIUTARTI?

Privacy Policy

15 + 14 =

error: Il contenuto è protetto